Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone czyli postanowienia umowy (w przypadku e-handlu umową najczęściej jest regulamin sklepu internetowego) zawieranej z konsumentem, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszającymi jego interesy. W przypadku ich wykrycia konsument może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przedsiębiorca może zostać ukarany karą finansową. Typowym przykładem takiej klauzuli jest zapis warunkujący odstąpienia od umowy zapłaceniem kary lub wyłączający odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Moduł Klauzule niedozwolone ma na celu pomaganie przedsiębiorcom prowadzącym sklep internetowy w byciu zgodnym z przepisami regulującymi e-handel, w szczególności poprzez:
  • tworzenie zgodnych z prawem i wolnych od klauzul niedozwolonych (abuzywnych) regulaminów
  • sprawdzanie istniejących regulaminów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz takich, które specjaliści segido.pl uznali za potencjalnie niebezpieczne
  • edukację mającą na celu wyjaśnienie właścicielom sklepów co w praktyce oznaczają dla nich zobowiązania wynikające z przepisów prawa (e-learning)

Oferujemy Ci również bezpłatną możliwość sprawdzenia regulaminu pod kątem występowania niebezpiecznych zapisów.